Publikacja / Publication

Rozdział w książce

  Uczestnicy Seminarium mają okazję opublikować artykuł naukowy z wynikami swoich badań, a zaprezentowany podczas Seminarium w książce (rozdział w książce) zatytułowanej "Na pograniczu chemii i biologii" ukazującej się nakładem Wydawnictw Naukowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

   Prosimy o przygotowanie i przesłanie maszynopisu (wydruk komputerowy, 2 szt.) wraz z wersją elektroniczną (kopia na płycie CD) jak najszybciej, nie później jednak niż do wyznaczonego terminu, tak, aby książka po zrecenzowaniu mogła się ukazać najpóźniej w styczniu lub lutym 2023 r.

Wymogi formalne dotyczące nadsyłanych referatów:

  Prace przyjmowane są po Seminarium, a następnie podlegają recenzji.
  Termin nadsyłania prac upływa: 30 września 2022 r.
  Język: polski lub angielski.
  Objętość 8-10 stron wg formatowania przedstawionego poniżej.
  Pierwsza strona powinna zawierać: tytuł wygłoszonego referatu, imię/imiona autora(ów) wraz z afilacją, pełny adres instytucji wraz z kodem pocztowym, hasła do zapamiętania, wykazów skrótów jeśli użyte.
  Tekst z podziałem na rozdziały i podrozdziały oraz układem literatury.
  2 kopie wydruku wraz z kopią elektroniczną (CD) w formacie MS Word .doc(x) albo Open Office .odt prosimy przesłać na podany adres:
  Redakcja Na pograniczu chemii i biologii, Wydział Chemii
  Uniwersytet Adama Mickiewicza
  ul. Umultowska 89B
  61-614 Poznań
  Formatowanie:

  Rozmiar papieru: A4 marginesy: góra 2,6 cm, dół 2,6 cm, lewy 2,8 cm, prawy 2,8 cm. Czcionka: prosimy korzystać z czcionki Arial w całym dokumencie. Odstęp pomiędzy liniami: podwójna (2 pkt) linia. Tytuł: do 2 linii, Arial 12 pkt, czcionka pogrubiona, kapitalizowane wszystkie litery, wycentrowany. Pozostała część dokumentu: Arial 11 pkt, tekst justowany do obu marginesów równocześnie.